Ponyvaregény a határon

Gigor Attila: Kút
2016. szeptember 23.

A nyomozó című remek szerzői műfajfilm színvonalát ugyan nem éri el Gigor Attila hosszú kihagyás után készült legújabb munkája, a Kút, de így is egész pofás thriller-dráma.

< |||| > 1 2 3
Zene

Rögös az út a csillagokig

Interjú Baráth Bálint zongoraművész-zeneszerzővel
Sós Dóra
2016. szeptember 19. hétfő

Alkotóművészeink a kreati­vitás abszt­rakt nyel­vén keresz­tül lát­nak el ben­nün­ket esz­té­tikai élmé­nyek­kel, gon­dolati anyag­gal. Mégis ritkán gon­do­lunk bele, vajon milyen élet­filo­zófia áll művé­sze­tük mögött, és mi a hozzá­állá­suk az élet mo­rális vetü­le­tei­hez civil­ként. Pedig a mű­vész sze­mé­lyi­sége is az eszté­tikai üzenet része.

Irodalom

Identitások mentén

Márton László: Zokogó zarándokok
Sárhegyi Tamás Felicián
2016. szeptember 15. csütörtök

Márton László legújabb, kötet formá­jában kiadott írásai a Zokogó zarán­dokok címet viseli. Olyan kérdé­seket fesze­get, amelyek nem­csak egy keresz­tény–zsidó–magyar–európai iden­titás­négy­szög­ből szem­lélve érde­kesek, hanem pusz­tán eszté­tikai meg­közelí­tés­ből vagy kultu­rális fogyasz­tási vágyból is.

Zene

Bartók és Sztravinszkij

Évadnyitó hangverseny a Pécsi Kodály Központban
Kircsi László
2016. szeptember 14. szerda

Szeptember 8-án Bartók Béla A csodá­latos man­darin szvit­jé­nek elő­adá­sával nyitotta meg a Pannon Fil­har­mo­nikus Zene­kar idei bérlet­soro­zatát. A hang­ver­seny­évad szlogenje („Győz­tesek­kel játszunk”) sok jeles és ismert elő­adó­művész fellé­pé­sét ígéri, illetve a hang­ver­se­nyek prog­ramja némi­leg eltér a zömé­ben 18. és 19. szá­zad­ból össze­állított ismert, főleg roman­tikus és virtuóz műveket tartal­mazó kon­cert­évadtól.

Képzőművészet

A pozitív előkép nélküli mű

Vallomásos interjú Veres Balázs szobrásszal
Kozák Zsuzska
2016. szeptember 13. kedd

Építészeti és design alap­anyég­ként jól ismerjük a betont. Hogy szob­rá­szati fel­hasz­ná­lása milyen sok­ol­dalú lehet, azt viszont a leg­több profi képző­művész sem tudja. Ennek orvos­lására ala­pult idén a Sziget­monos­tori Művész­telep, amelynek vezetője alkotó­ként maga is a beton híve.

Film

A csoda elmarad

Clint Eastwood: Sully – Csoda a Hudson folyón
Csiger Ádám
2016. szeptember 12. hétfő

Tom Hanks és Clint Eastwood nagy fába vágták a fejszéjüket: új filmjük igaz történeten alapuló biopic egy újdonsült amerikai hősről.

Film

Zseniális nyivákolás

Stephen Frears: Florence – A tökéletlen hang
Szövényi-Lux Balázs
2016. szeptember 9. péntek

Minden idők legrosszabb énekes­nőjének magán­számai garan­táltan jókedvre derí­tenek, Meryl Streep pedig ismét zseniá­lisan játszik. Ennél nagyobb mosollyal aligha kezdőd­hetne az ősz – a töké­letlen hangú Florence meg­érkezett a mozikba.

Zene

Gőzölgő örvény

Az Agent Fresco az A38 hajón
Vass Norbert
2016. szeptember 8. csütörtök

Augusztus utolsó estéjén három testvér­kürtő tár­sa­ságá­ban egy Arnór Dan Arnar­son nevű vulkán for­tyo­gott a hajó gyom­rában. Ez nem mese. Az izlandi Agent Fresco fel­lépé­se kal­ligra­fikus ördög­űzés­hez hason­lított. Ráadá­sul még egy kutya is elő­került.

Képzőművészet

Idő, mérték

In progress // Folyamatban – Pólya Zsombor a Platán Galériában
Fazekas Ildikó
2016. szeptember 7. szerda

Folyamatok portréja – így foglalta össze a meg­nyitó­szö­ve­gé­ben Sugár János a Platán Galé­ria évad­nyitó kiállí­tását, ahol Pólya Zsombor Roman Opałká­nak ajánlott munkái éppúgy az idő meg­fog­hatat­lan­sá­gával, leleple­zésé­vel, tet­ten­éré­sével, értel­mezhe­tővé dara­bolá­sával fog­lal­koz­nak, mint a lengyel művész egytől a vég­telen felé növekvő és közben kifakuló szám­sorai.

Irodalom

Áttörések a reformkor küszöbén

Szilágyi Márton: Hagyománytörések
Kis Petronella
2016. szeptember 6. kedd

Szilágyi Márton köte­té­ben az 1840-es évek hagyo­mány­törő moz­gal­mai­val, alko­tásai­val és mű­fa­jai­val ismer­ked­he­tünk meg. A szerző leg­in­kább kelet­kezés­tör­té­neti, recep­ció- és ala­kulás­tör­té­neti, illetve hatás­tör­té­neti szem­pont­ból vizs­gálja a más tudo­mány­ágak kon­tex­tusá­ban is érintett műveket.

Irodalom

A másság fantáziái

Hogyan építi világait a science fiction?
Sós Dóra
2016. szeptember 5. hétfő

Mi a közös a robot­ban, a zom­bi­ban és az űr­lény­ben? Ez a kér­dés nem egy poén­hoz vezet, ha­nem a fel­is­me­rés­hez, hogy em­ber­bő­rünk­ből nem tudunk ki­bújni. Akár­milyen kita­lált szörnnyel talál­ko­zunk is, mindig magunk tükrö­ződé­sét látjuk benne, és nincs olyan világ a tudo­má­nyos fan­tasz­ti­kum­ban, ami ne ha­son­líta­na a miénkre. Még akkor sem, ha három­féle­képp épít­hetünk világokat.